Gaadhiffushi School

  • School Population 48
  • No. of students snorkeled 48
  • % of Students Snorkeled 100%
Th Atoll - Gaadhiffushi
Posted by Gaadhiffushi School | 16 Aug 2018 | Thaa Gaadhiffushi
Posted by Gaadhiffushi School | 16 Aug 2018 | Thaa Gaadhiffushi Beach